Skip to main content

Sertifisert – Fornybart – Sporbart

CO2-nøytralt
Forbrenning av biodrivstoffet vårt medfører ikke økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren, og vil derfor ikke bidra til økt drivhuseffekt og global oppvarming. Dette gjør at våre produkter er klimanøytrale, i sterk kontrast til fossile produkter som skader miljøet både på lokalt og globalt nivå.

Råvarer
Våre produkter er fremstilt av restavfall, frityrolje og trevirke. Alt er sertifisert med hensyn på sporbarhet og klimanytte. Sporbarhet og dokumentasjon er avgjørende for oss, da dette sikrer at produktene våre ikke er i konflikt med regnskog eller matproduksjon. Vårt biodrivstoff produseres av fornybare ressurser. Disse er en del av de raske karbonkretsløpet, og ressursene regenereres i løpet av kort tid. Dette er i sterk motsetning til fossilt drivstoff som bruker millioner av år på å dannes, som en del av det trege karbonkretsløpet.

Bærekraftig produksjon og fornybare råvarer
Vi verdsetter bærekraftig produksjon, og all ledd fra produksjon til transport er derfor sertifisert med ISCC EU og tilfredsstiller EU sine bærekraftkriterier. Sertifisert betyr at klimanytten ved produktet er påvist. Klimagassreduksjonen ved å benytte våre produkter varierer mellom minimum 50 og 85%, det er viktig å understreke at her er det benyttet en livssyklusanalyse (på engelsk: Well-to-Wheel Life Cycle Analysis) der alle utslipp i forbindelse med fremstillingen av sluttproduktet, samt transport til sluttforbruker er bokført.

Akkurat hvor stor den prosentvise reduksjonen blir avhenger av hvilke typer råvarer som er benyttet i de ulike varepartiene. Klimagassreduksjonen er på 100% i selve forbruksfasen, altså fra da biodrivstoffet fylles på tanken til da den forbrennes i motoren (Tank-to-Wheel Life Cycle Analysis).

Miljøvennlige løsninger
Dersom du eller din bedrift ønsker mer informasjon omkring bruk og dokumentasjon av sertifiserte produkter, ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne på veien mot en mer miljøvennlig fremtid! Kontaktinfo finner du her.