Skip to main content
Category

Nyheter

Tveita Borettslag planlegger omlegging til biofyringsolje

By Nyheter

Enova gir over 4 millioner kroner i støtte til stort energiprosjekt i Tveita Borettslag. Dette er et er et av de største borettslagene i landet og består av 3 blokker på 13 etasjer hver på til sammen 819 leiligheter.

– Tveita borettslag ble bygget i perioden 1967-69 og er et godt eksempel på hvor mye det er å hente ved å oppdatere energibruken i slike bygg, forteller seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som oppfordrer alle borettslag til å finne ut hvordan de kan bli mer energieffektive.

Når prosjektet til Tveita borettslag er gjennomført vil de ha redusert energiforbruket fra 279 kWh/m² til 138 kWh/m², noe som utgjør hele 11 millioner kWh pr år i besparelse. Fellesforbruket av strøm vil reduseres med i overkant av 400 000 kWh/år og med rundt 300 000 kWh/år i leilighetene. Det samlede energiresultatet tilsvarer energibruken i 500 vanlige Norske boliger.

– Etter rehabilitering blir Energiforbruket ved Tveita Borettslag cirka på nivå med de nye byggeforskriftene (TEK07) og det er imponerende tatt i betraktning alle begrensningene som gjelder når en boligblokk rehabiliteres, forteller Gjerstad.

Eco-1 vinner anbudskonkurrase om levering av biofyringsolje til Akershus Energi Varme

By Nyheter

Akershus Energi Varme AS er et heleid datterselskap av Akershus Energi AS. Selskapets virksomhet er leveranse av fjernvarme og fjernkjøling basert på fornybare energikilder og utbygging av fjernvarme – og fjernkjølenett innenfor selskapets konsesjonsområder.

Eco-1 er en selskap som produserer og distribuerer biofyringsolje. Selskapet har flere typer biofyringsolje, og tilpasser sammen med samarbeidspartnere på teknisk side biofyringsolje til kundens behov. Eco-1 har hovedkontor på Hamar og leverer biofyringsolje (BFO) fra flere tankanlegg til hele Sør-Norge, samt deler av Sverige.

AEV bruker en betydelig mengde biofyringsolje i sin varmeproduksjon, i første omgang rundt 2500 tonn pr år. Dette stiller strenge krav til oss som leverandør på området leveringssikkerhet. I tillegg er kvalitet på biofyringsoljen meget viktig. Både når det gjelder sporbarhet og miljøregnskap, og på innhold i oljen slik at den tilfredstiller strenge utslippskrav. Eco-1 har utvidet lagerkapasiteten i Oslo-området for å kunne sikre forsyning til AEV.

Akershus Energipark:

Energisentralen baserer seg på eksisterende teknologi for fjernvarme og vil gi 150 klimanøytrale gigawattimer pr år. Det tilsvarer varmebehovet for 15.000 husstander og vil redusere CO2 utslipp med over 30 000 tonn per år.

Eco-1 vinner anbudskonkurranse om levering av BFO til Eidsiva Bioenergi

By Nyheter

Eidsiva Bioenergi valgte Eco-1 som leverandør av biofyringsolje i sitt prosjekt på Børstad i Hamar. Anlegget kan levere totalt 20 MW effekt basert på biofyringsolje. Dette kommer som et tillegg til en fliskjel på 5MW.

Ved etter vil Hamar få varme som er 100% fornybar.

Eco-1 er stolte av avtalen med Eidsiva Bioenergi. Selskapet vil ved denne avtalen, i tillegg til nåværende leveranser,  være det største selskapet på biofyringsolje i Norge. Tankanlegg  i Brumunddal vil få optimal utnyttelse, og sikre nødvendig nærlager til Eidsiva dersom biofyringsoljebehovet blir stort denne vinteren.

Geir H Ingeborgrud, daglig leder Eco-1

«Dette er et viktig signal fra en av de ledende varmeleverandørene på Østlandet«, sier daglig leder Geir H Ingeborgrud. «Eidsivas ambisjon er 1 TWh bioenergi i Innlandet. Ved bruk av biofyringsolje vil de kunne oppnå 100% fornybar energi i sin varmeproduksjon. Flis leverer effekt til grunnlast, og biofyringsolje vil være reserve og spisslast. Eco-1 vil jobbe hardt for å være Eidsiva Bioenergis partner i videre arbeid mot å nå 100% fornybar energi og 1 TWh bioenergi totalt.»

Hafslund lover grønnere fjernvarme (Teknisk Ukeblad)

By Nyheter

Målet er en fornybarandel på 95 prosent i 2016.

– Og da betrakter vi ikke strøm til elektrokjelene våre som fornybar energi, sier Øyvind Nilsen, direktør for strategi og utvikling i Hafslund Fjernvarme.

I dag har Hafslund en fornybarandel på 60 prosent, fremdeles uten at elektrokjeler regnes som fornybar varmeproduksjon.

Les mer HER

ZERO presenterer rapport om sporbart biodrivstoff

By Nyheter

Les hele Zero-rapporten om sporbarhet i biodrivstoff HER.

De siste årene har bruken av biodrivstoff økt, hovedsakelig fordi myndigheter, næringsliv og forbrukere har etterspurt alternativer til de fossile drivstoffene som bidrar til menneskeskapte klimaendringer. Miljøvernminister Erik Solheim har i desember 2008 varslet et omsetningspåbud på 2,5 prosent i 2009 og 5 prosent medio 2010.

Ulike typer biodrivstoff har ulik klimaeffekt. I hovedsak påvirkes klimanytten ved biodrivstoff av to faktorer: 1) arealendringer i området råstoffet dyrkes eller hentes fra og 2) fossile innsatsfaktorer i produksjonen og andre utslipp knyttet til produksjonen, for eksempel lystgassutslipp.

Sporbart biodrivstoff er drivstoff der råmaterialene kan spores tilbake til arealet der det er hentet fra eller dyrket. Ved å spore råstoffet er det mulig å få kjennskap til de direkte effektene av dyrkingen av det. Slik kan tilbyderen av biodrivstoff ha mulighet til å garantere at dyrkingen av råstoffet for eksempel ikke har foregått på areal der det nylig var regnskog. Dersom man ikke har oversikt over hvilket areal råstoffet til biodrivstoff er produsert på, kan man heller ikke garantere mot slike eller liknende skadelige arealendringer. Sporbarhet tilbake til gårdnivå gjør det også mulig å dokumentere mengden utslipp knyttet til produksjonen av drivstoffet.

Det er også mulig å finne ut noe om klimanytten ved et biodrivstoff bare ved å kjenne til råstoff og opprinnelsesland. For å garantere at råstoffdyrkingen ikke har ført til skadelig arealbruksendring, må imidlertid råstoffet kunne spores tilbake til et mer spesifikt område.

Det at et biodrivstoff ikke er sporbart, betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det ikke har klimanytte.

I forbindelse med datainnhenting til denne rapporten har vi gjennomført kvalitative intervjuer med alle omsettere av biodrivstoff i Norge per 2008 og med et utvalg av aktuelle produsenter og importører av biodrivstoff i 2009. Formålet med dette har vært å kartlegge kunnskapen om biodrivstoffet omsatt i Norge i 2008 og vurdere tilgangen på sporbart biodrivstoff framover.