Skip to main content
All Posts By

Eco-1 Bioenergi AS

100 000 oljefyrer i Norge kan bruke biofyringsolje

By Nyheter

I Norge er det i bruk ca 100 000 oljefyrer – alle oljefyrene kan konverteres til biofyringsolje.

(ref.sak i Dagbladet lørdag 15,mai 2010: «Forbyr oljefyr..»)

Dette vil gi:

  • reduksjon i utslipp ved at en unngår installasjon av nytt utstyr, i tillegg til produksjon av nytt utstyr (pelletsbrenner, varmepumpe)
  • en rask overgang til fornybar energi med utstyret som allerede er installert. Biofyringsolje er basert på resirkulerte     biooljer/ oljefyren din utnyttes med fornybar energi.
  • forutsigbar og enkel teknologi som effektivt leverer varme. En godt vedlikeholdt  oljekjel leverer varme med 85%-95% virkningsgrad.
  • en driftssikker løsning med oppfølging lik drift på fossil olje. En trenger ikke hyppig oppfølging som ved bruk av pellets.
  • en verdifull reservelast/spisslast dersom en blir koblet til fjernvarme, eller en kan utnytte ventilasjonsvarme ved varmeveksler. (les Tveita BRL)

Mange av oljefyrene vil bli utfaset etterhvert som fjernvarmenettet blir utbygd, men det er flere titusener av oljefyrer som vil kunne brukes videre med biofyringsolje. Jens Stoltenbergs oljefyr på Nordberg kan f.eks konverteres til biofyringsolje med støtte av Enøketaten i Oslo.

ENOVA og Enøketaten i Oslo støtter konvertering til biofyringsolje

By Nyheter

I mange boliger i Oslo, blant annet i Jens Stoltenbergs privathus, står det en oljefyr.                                                    Dette er inngangen til rask overgang til fornybar energi.

Det mange ikke er klar over er at denne enkelt kan konverteres til biofyringsolje, slik blir oljefyren miljøvennlig.

Enøketaten i Oslo støtter denne investeringen, slik at omleggingen ikke vil medføre noen økonomisk ekstrabelastning. investering og driftskostnad sett under ett. I landet forøvrig er det Enova som gir støtte til slike «grønne» investeringer.

Ta kontakt med Eco-1 for mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette. – tlf 2142 0246 /post@eco-1.no

Her skriver miljøorganisasjonen Zero om samme sak:

«Biofyringsolje vil være et raskt tiltak å implementere og derfor er det svært gledelig at befolkningen Oslo regionen nå kan få tilskudd til dette.»

Innslag på NRK Østlandssendingen

By Nyheter

TRYKK HER: www.nrk.no

Dette betyr at beboerne i Tveita Borettslag vi spare inn 1 tonn CO2 pr år, og samlet en betydelig sum i reduserte varmekostnader.

Tveita er nå et foregangsområde for miljøvennlig oppvarming, og god ressursutnytting. De bruker eksisterende oljefyringsanlegg med en miljøvennlig energibærer.

Avgift på fossil fyringsolje vil sikre at flere borettslag kan konvertere til biofyringsolje i dag

By Nyheter

CO2-avgift på fossil fyringsolje vil gjøre overgang til biofyringsolje økonomisk gunstig  – derfor et effektivt mijøtiltak.

Olav Andreas Opdal i Zero:

Det er eit politisk mål i Norge at vi skal redusere utslipp tilsvarende 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innenlands i løpet de kommende ti år (Klimaforliket, 2007).

Bruk av målrettede tiltak,som CO2-avgifter, for å oppnå utslippsreduksjoner er en naturlig del av norsk politikk. I dag blir bygg stort sett varmet opp av elektrisitet og fossile kilder. En økning i avgiften på disse oppvarmings-kildene ville kunne gi de mange klimavennlige oppvarmingsalternativene som f.eks. biofyringsolje en inngang til
markedet.

Norsk avgift bør opp på svensk nivå. Sverige har ei CO2-avgift på 2,41 norske kroner pr. liter olje. Det gir en CO2-pris på 902,50 kr per tonn CO2 for lett fyringsolje. Til samanlikning er den norske avgifta på 0,58 kroner pr. liter. Det gir ein pris på 217,00 kroner per tonn CO2 .

Olav Andreas Opdal, Sivilingeniør, M.Sc.

ZERO – Zero Emission Resource Organisation

KLIMAKUR – hvilke tiltak er mest effektive

By Nyheter

FORSLAG –  Utfasing av oljefyrer

Pris:

I snitt vil tiltaket trolig koste rundt 800 kroner per tonn redusert CO2, beregnet ut i fra SFTs tiltaksanalyse gjort for regjeringen i 2007. Men prisen er svært ulik for privatboliger, blokker og offentlige bygninger.

Oslo kommune bruker 100 millioner kroner på å fjerne alle sine oljefyrer. Dette kutter 4000 tonn CO2, og koster dermed 25 000 kroner per tonn. Vrakpant på oljefyrer vil koste staten 200 millioner kroner årlig, ifølge ENKL-planen.

[info_box]ECO-1: –  ved å beholde oljekjelene, benytte pengene til modifisering av disse og derved konvertere til fornybar biofyringsolje, vil en oppnå samme miljøeffekt/klimanytte, få en CO2-kostnad på 10% av forslaget over og ikke skape en negativ miljøeffekt ved avhending av verdifullt, fungerende utstyr og produksjon av nytt utstyr.[/info_box]

Effekt:

Det er mulig å kutte 2,85 millioner tonn CO2 ved å fjerne oljefyrer, ifølge SFTs tiltaksanalyse fra 2007.

Ifølge NHO-nedsatte Næringslivets klimapanel kan man totalt kutte 3 millioner tonn ved å fjerne fossil energi fra oljefyrer og fjernvarme.

[info_box]ECO-1:-  en oppnår samme miljøeffekt ved overgang til biofyringsolje[/info_box]

Det koster å skifte ut fyren, selv med offentlig støtte. Milliardær Stein Erik Hagen fikk kommunal støtte, men brukte likevel flere millioner på ny oljefyr. Statsminister Jens Stoltenberg har ennå ikke skiftet ut sin.

Prisen for å installere varmepumpe eller pelletsfyr i en privatbolig ligger rundt 50 000 kroner som tjenes inn på ca. 10 år.

[info_box]ECO-1: –  ENØK-etaten støtter overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Det gjør denne type investering mulig for anlegg fra størrelse 20 kw (privathus) til store industrielle anlegg (60 MW).[/info_box]

Gjennomføring/stadium:

Regjeringen regner med at det finnes 100 000 oljefyrer i Norge. Et forslag om å forby oljekjeler er til vurdering.

[info_box]ECO-1:–  Det gir ingen mening å skifte ut godt fungerende oljekjeler.[/info_box]

VURDERING FRA FAGMILJØET:

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med en rekke miljøer, blant andre Enova og Norsk Petroleumsinstitutt, men ingen sitter med noen total oversikt over kostnadene ved å skifte ut oljefyrer.

Det kan tyde på at det er et behov for Klimakur 2020 på dette feltet.

[info_box]ECO-1: kremt..[/info_box]

Tveita Borettslag planlegger omlegging til biofyringsolje

By Nyheter

Enova gir over 4 millioner kroner i støtte til stort energiprosjekt i Tveita Borettslag. Dette er et er et av de største borettslagene i landet og består av 3 blokker på 13 etasjer hver på til sammen 819 leiligheter.

– Tveita borettslag ble bygget i perioden 1967-69 og er et godt eksempel på hvor mye det er å hente ved å oppdatere energibruken i slike bygg, forteller seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som oppfordrer alle borettslag til å finne ut hvordan de kan bli mer energieffektive.

Når prosjektet til Tveita borettslag er gjennomført vil de ha redusert energiforbruket fra 279 kWh/m² til 138 kWh/m², noe som utgjør hele 11 millioner kWh pr år i besparelse. Fellesforbruket av strøm vil reduseres med i overkant av 400 000 kWh/år og med rundt 300 000 kWh/år i leilighetene. Det samlede energiresultatet tilsvarer energibruken i 500 vanlige Norske boliger.

– Etter rehabilitering blir Energiforbruket ved Tveita Borettslag cirka på nivå med de nye byggeforskriftene (TEK07) og det er imponerende tatt i betraktning alle begrensningene som gjelder når en boligblokk rehabiliteres, forteller Gjerstad.

Eco-1 vinner anbudskonkurrase om levering av biofyringsolje til Akershus Energi Varme

By Nyheter

Akershus Energi Varme AS er et heleid datterselskap av Akershus Energi AS. Selskapets virksomhet er leveranse av fjernvarme og fjernkjøling basert på fornybare energikilder og utbygging av fjernvarme – og fjernkjølenett innenfor selskapets konsesjonsområder.

Eco-1 er en selskap som produserer og distribuerer biofyringsolje. Selskapet har flere typer biofyringsolje, og tilpasser sammen med samarbeidspartnere på teknisk side biofyringsolje til kundens behov. Eco-1 har hovedkontor på Hamar og leverer biofyringsolje (BFO) fra flere tankanlegg til hele Sør-Norge, samt deler av Sverige.

AEV bruker en betydelig mengde biofyringsolje i sin varmeproduksjon, i første omgang rundt 2500 tonn pr år. Dette stiller strenge krav til oss som leverandør på området leveringssikkerhet. I tillegg er kvalitet på biofyringsoljen meget viktig. Både når det gjelder sporbarhet og miljøregnskap, og på innhold i oljen slik at den tilfredstiller strenge utslippskrav. Eco-1 har utvidet lagerkapasiteten i Oslo-området for å kunne sikre forsyning til AEV.

Akershus Energipark:

Energisentralen baserer seg på eksisterende teknologi for fjernvarme og vil gi 150 klimanøytrale gigawattimer pr år. Det tilsvarer varmebehovet for 15.000 husstander og vil redusere CO2 utslipp med over 30 000 tonn per år.